Ministerstvo vnútra SR

Obvodné oddelenie policajného zboru Miloslavov

Obvodné oddelenie policajného zboru Miloslavov – obce v pôsobnosti obvodného oddelenia: Miloslavov, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Rovinka, Kalinkovo, Tomášov, Most pri Bratislave.

Služba poriadkovej polície Policajného zboru plní najmä úlohy:

  • spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
  • odhaľuje trestné činy a ich páchateľov,
    vo vymedzenom rozsahu vykonáva skrátené vyšetrovanie,
    spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
  • spolupôsobí pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
  • odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva,
  • spolupôsobí pri pátraní po osobách a pri pátraní po veciach,
  • plní iné úlohy, ak tak ustavujú osobitné zákony.
MVSR